Disciplinárny poriadok

Platný od 1.januára 2017

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh a členských povinnosti, tak aby disciplinovanosť členov bola celkom prirodzená a uvedomelá.

Proti tým členom SRZ , ktorí nedodržujú Stanovy a Organizačný poriadok SRZ predpisy o rybárstve, ako i ostatné právne predpisy, pripadne sa vyhýbajú plneniu členských povinnosti, možno zaviesť disciplinárne konanie a uložiť disciplinárne opatrenia. Tento disciplinárny poriadok Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 , ods. 11 Stanov zväzu.

Disciplinárna komisia sa riadi zákonom o rybárstve č. 139/2002 Z.z. platným od 1.apríla 2002. Vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17.marca 2006.
Disciplinárna komisia MsO SRZ Michalovce pre volebné obdobie 2018 – 2021

pracuje v tomto zložení :

Predseda :      Karol Pjura
Zástupca :       Peter Jakuboc
Členovia :        Martin Buksár
                          Martin Bereščík
                          Jozef Kanaloš

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist